Pramod Patil

Pramod Patil

AVP-Group Marketing - Kotak Kotak Mahindra

Partners